Клиничен случай no.11

Пациент на 35 години с многократно поставяни пломби на двата горни централни резеца. Пломбите са падали след 2-3 месеца.

Възстановяване на дефектите с парапулпарни щифтове и EstetX.