Клиничен случай 41

Трансгингивално имплантиране на едночастов Trinon Q implant

Защо е безопасно да се лекувате Lazer Dental Centre при епидемия с CoVID19

В Lazer Dental Centre се спазват противоепидемич-ните мерки препоръчани от Националния Център по заразни и паразитни болести .Центърът разполага със стоматологичен юнит Kavo Estetica 70 koйто е от най-висок международен клас притежаващ система за вътрешна дезинфекция компютърно регулирана.Дезинфекционните вещества Decasep-tol и Oxygenal 6 впръскват във ендогенната система на юнита предпазвайки пациентите от кръстосани инфекции.Автоклавирани инструменти в MELAG индивидуално опаковани са 100 % сигурни при лечението.Спазват се препоръчителните стерилизационни експозиции за целия инструмен-тариум.Всекидневно се използва бактерицидна лампа стерилизираща въздуха и помещенията и всички повърхности .

Korona virus CoVID19

Корона вирусите са разпространени по цял свят и над 80% от възрастното население има антитела срещу тях-това означава че 80% от възрастното население има имунитет срещу корона вируси .Човешките корона вируси са на големина от 75 микрометра до 160 микро-метра.Корона-вирусите обуславят 10-35% от острите респираторни заболявания ранна пролет и къснa есен .Епидемия от корона вирус е имало през 2002 година която е тръгнала от Китай SARSCoV –прочиняващ Тежък остър респираторен синдром.Патогенни за човека за и HCoV-229E и HCoV0C43 ,спадат към група 1и2 и се свързват с развитие на лека диария.Новият CoVID19 също причинява Остър респираторен синдром.
Механизмът на разпространение не е напълно изяснен.Заразяването става чрез капки или пръски от респираторни секрети при тесен контскт с болния ,вероятно и по фекално-орален механизъм,тъй като вирусите се излъчват и чрез фекалиите.Някои индивиди могат да заразят 10-40 контактни( т.н. super spreaders)
Патогенеза-не е напълно изяснена. Входна врата на инфекцията са дихателните пътища ,вероятно и стомашно –чревния тракт.
Клиничната картина на Острия респираторен синдром причиняващ се от новия CoVID19 наподобява на този от 2002 година (SARSCoV ).Заболяването протича в две фази.Първата фаза протича 3-7 дни.След началното подобрение при част от болните 15-25 %настъпва влошаване и развитие на втората фаза с развитие на агресивен имунен отговор и пневмония .Тези пациенти се нуждаят от интензивни грижи.При децата заболяванетo е по-рядко и протича по-леко . При 85% от хората настъпва оздравяване.Рискови фактори за тежко протичане са възраст над 55 г. със съпътстващи заболявания-диабет,хронични белодробни заболявания ,хроничен хепатит ,нелекуван пародонтит,астма, автоимунни заболявания ,алергия и др.
Лечението е симптоматично като при тежко проти-чане се препоръчва и пулсова терапия с кортико-стероиди в болнична обстановка.
Прогноза-Леталитет 2%-съизмерим с този на сезонен грип.
Авторски колектив ,Инфекциозни болести 2009 г. под редакцията на Проф.Генчо Генев
Д-р Колева

transgingival-implantation

Transgingival implantation with dental laser

Read more

Qualitative and quantitative assessment of parodontopathogenes in endodontium of teeth affected by Parodontitis with 50% or more bone loss

The role of these microorganisms as a source of toxins and for development of Parodontitis

Read more

Prevotella Intermedia

Prevotella Intermedia is a gram negative obligate anaerobic pathogen involved in periodontal infections, gingivitis, periodontitis and often in Acute necrotizing ulcerative gingivitis. Read more

Hard Tissue Application of Er: YAG dental laser

Preparation of two cervical caries without anesthesia with LITE TOUCH™ Er: YAG dental laser. Read more

The Mouth-Body Connection-6 Ways Oral Hygiene Helps Keep You Well

Taking good care of your mouth – teeth and gums – does more than help ensure you have a bright, white smile. Read more

Top Problems in Your Mouth

Read more