Клиничен случай 41

Трансгингивално имплантиране на едночастов Trinon Q implant